ทีมแพทย์

นายแพทย์สรรญชัย สมบัติไหมไทย

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต 2545 (ศิริราช)
 • Visiting Postdoctoral Scholar in Dermatopathology, UCSF, California, USA 2551
 • วุฒิบัติผู้เชี่ยวชาญสาขาตจวิทยา (โรคผิวหนัง) 2552 ศิริราช
 • Clinical Fellowship in Dermatologic Surgery, Siriraj Hospital 2556
 • อาจารย์แพทย์ประจำคณะแพทยศาสตร์ ม.มหาสารคาม
 • หัวหน้าศูนย์เลเซอร์ผิวหนังและความงาม โรงพยาบาลสุทธาเวช
 • แพทย์ประจำคลินิกโรคผิวหนัง โรงพยาบาลมหาสารคาม
 • อาจารย์พิเศษ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหาสารคาม และศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา โรงพยาบาลกาฬสินธุ์

 

แพทย์หญิงอลิตา สมบัติไหมไทย

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต 2550 (ศิริราช)
 • Diploma course in Dermatology and Dermatosurgery, Institute of Dermatology & JICA, Japan2552
 • Visiting Postdoctoral Fellow in Dermatosurgery, Siriraj Hospital 2553
 • Short Course Training in Skin Laser Surgery, Siriraj Hospital 2553
 • วุฒิบัติผู้เชี่ยวชาญสาขาตจวิทยา (โรคผิวหนัง) 2558 ศิริราช
 • อาจารย์แพทย์ประจำคณะแพทยศาสตร์ ม.มหาสารคาม
 • หัวหน้าคลินิกโรคผิวหนังและคลินิกฉายแสงอาทิตย์เทียม โรงพยาบาลสุทธาเวช
 • แพทย์ประจำคลินิกโรคผิวหนัง โรงพยาบาลมหาสารคาม
 • อาจารย์พิเศษศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา โรงพยาบาลกาฬสินธุ์

 

Visitors: 49,167